Zabawy edukacyjne dla małych dzieci online

Regulamin serwisu internetowego www.eduzabawy.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sławomira Rewaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Informatyczne REWSOFT Sławomir Rewaj z siedzibą w Tychach, w ramach serwisu internetowego www.eduzabawy.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).

§1 Definicje

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Rodzica podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Rodzica w Serwisie.
 2. Konto Dziecka - oznacza utworzone przez Rodzica i w pełni przez niego zarządzane subkonto do Konta Rodzica.
 3. Konto Rodzica - oznacza indywidualny dla każdego Rodzica panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Rodzica Rejestracji.
 4. Login Dziecka - oznacza indywidualne oznaczenie Dziecka, ustalone przez Rodzica, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lubinnych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Dziecka w Serwisie.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu
 6. Rejestracja -oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Rodzica i jego Dziece ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 7. Rodzic - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie eduzabawy.pl i jej subdomenach.
 9. Usługodawca - oznacza Sławomira Rewaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Informatyczne REWSOFT Sławomir Rewaj z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Barona 30, NIP:6461139992, REGON: 243236993, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu.
 10. Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z Serwisu. Może to być Rodzic lub jego dziecko

§2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub Strony Serwisu Internetowego przez Rodziców lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§3 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Rodzica lub Dziecka, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Rodzica, umożliwi korzystanie z Serwisu. Wymagania systemowe, które powinien spełnić komputer użytkownika Serwisu, opisane są w pomocy.
 4. W celu założenia Konta Rodzica w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Rodzica aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Rodzic, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu i Strony Serwisu Internetowego.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Rodzica treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Rodzica Serwisu, Strony Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Rodzic jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Rodzica działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Rodziców przez osoby nieuprawnione, dlatego Rodzice powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Rodzica z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Rodzica, Rodzic zobowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Rodzic powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Rodzic ustala indywidualne Hasło.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  • Rodzic powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako wymagane.
  • Rodzic powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
  • Rodzic powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Rodzicowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  • przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Rodzica postanowień Regulaminu.
  • upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Rodzica, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Rodzica oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej, podany przez Rodzica podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Rodzica.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Rodzic otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z chwilą kliknięcia przez rodzica linku aktywującego zawarta zostaje umowa o świadczeniu drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Rodzica.
 6. Rodzic zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Rodzic ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 7. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Rodzice zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§5 Usługi

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Rodziców, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, następujące usługi nieodpłatne:
  • Prowadzenie Konta Rodzica.
  • Zarządzanie Kontem Dziecka.
  • Udostępnianie części zabaw dla dzieci
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Rodziców, drogą elektroniczną usługę odpłatną "Pełny dostęp".
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Rodziców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Rodzica, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §4 Regulaminu.
 5. Usługa nieodpłatna "Zarządzanie Kontem Dziecka", polega na umożliwieniu przez Usługodawcę Rodzicom, posiadającym Konto Rodzica, tworzenia modyfikowania i usuwania Konta Dziecka.
 6. Usługa "Udostępnianie części zabaw dla dzieci" polega na tym, że każde dziecko, dla którego Rodzic utworzył Konto Dziecka, może od razu korzystać z pewnej ilości zabaw. Dostęp do tych zabaw jest bezpłatny i bezterminowy.
 7. Usługa odpłatna „Pełny dostęp”, polega na udostępnieniu dziecku wszystkich zabaw Serwisu. Usługa wymaga wniesienia opłaty. Dostęp uzyskany w ten sposób jest ograniczony czasowo zgodnie z parametrami wybranego Abonamentu.
 8. Rodzic, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Rodzica. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Rodzica zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Rodzica i usług, w przypadku działania przez Rodzica na szkodę Usługodawcy lub innych Rodziców, naruszenia przez Rodzica przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Rodzica i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Rodzica zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Rodzica i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Rodzica i usług. Usługodawca zawiadamia Rodzica o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Rodzica i usług drogą elektroniczną na adres email podany przez Rodzica w formularzu rejestracyjnym.

§6 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy świadczenia usług odpłatnych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Rodzica.
 2. Rodzic może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, poprzez wybór funkcji "KUP" przy wyborze Abonamentu.
 3. Rodzic przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej.
 4. Rodzic może dokonać płatności za usługi odpłatne za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności dotpay.pl, obsługiwanego przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie. Aktywacja usługi nastąpi po otrzymaniu z systemu dotpay.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie przyjęcia oferty przez Rodzica.
 7. Aktywacja usługi, o której mowa w ust. 4, oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Rodzica i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej. Usługodawca, po aktywacji usługi odpłatnej, wysyła do Rodzica, drogą elektroniczną, potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej.

§7 Reklamacje

 1. Rodzic może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Rodzic winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Rodzica.

§8 Zmiana, rezygnacja z zamówienia, odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Rodzic może odstąpić od Umowy świadczenia usług odpłatnych bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia złożenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

§9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
  • modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy. Informacje o tego typu przerwach będą podawane przez usługodawcę z wyprzedzeniem przynajmniej 48 godzin
  • siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Rodzica, w szczególności za utratę przez Rodzica lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Rodzica lub wejście w posiadanie jego Hasła przez osoby trzecie, nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Rodziców, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Rodziców przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz danych osobowych dzieci przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usługi "Zarządzanie Kontem Dziecka", jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawę Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Rodzica.
 5. Każdy Rodzic, kto przekaże Usługodawcy dane osobowe swoje lub swojego dziecka, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Rodzica lub Konta Dziecka. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Rodzic naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Rodzica.
 7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 8. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to:
  • w celu realizacji funkcjonalności Serwisu. Lista wszyskich współpracujących firm i zakres przetwarzania przez nie danych osobowych opisany jest w polityce prywatności
  • za wyraźną zgodą lub na życzenie Rodzica
  • zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Rodziców przepisów prawa.

§11 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Rodzic, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta Rodzica, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Rodzica. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7(siedem) dni kalendarzowych.
 3. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Rodzica stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Rodzica podczas Rejestracji. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego jednen miesiąc.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy, gdy Rodzic posiada aktywne usługi odpłatne, otrzymuje on zwrot opłaty proporcjonalny do niewykorzystanego czasu obowiązywania usługi, liczonego od momentu upłynięcia okresu wypowiedzenia umowy do dnia do kiedy usługi powinny być aktywne.

§12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Rodzic zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych. Rodzice posiadający Konto Rodzica zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Rodzic posiadający Konto Rodzica, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia .